na
Văn bản về CCTP
Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Cải cách tư pháp.
20/10/2014 07:53:18

Ngày 16/10,đồng chí Vũ Văn Sơn - Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban CHỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Dưới đây là nội dung Kế hoạch.

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

           Về mục đính yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền:

- Nhằm tăng cường và thống nhất hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và đổi mới tổ chức, hoạt động tư pháp; xác định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần các văn kiện của Đảng góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp.

- Nâng cao sự hiểu biết của người dân, tổ chức đối với chủ trương, nhiệm vụ của cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, qua đó tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của người dân, tổ chức đối với quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; củng cố niềm tin của nhân dân, tổ chức vào chủ trương, pháp luật về cải cách tư pháp và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

          - Nội dung thông tin, tuyên truyền cần được lựa chọn phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, theo từng chuyên đề bảo đảm tính chính xác, thiết thực, hiệu quả.

          - Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, kịp thời, thường xuyên các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và thực hiện bảo mật thông tin theo đúng quy định.

 - Phạm vi thông tin, tuyên truyền bao gồm các vấn đề về đường lối, chủ trương được đề ra trong văn kiện của Đảng, quy định của hiến pháp, các văn bản pháp luật về cải cách tư pháp; mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp; tình hình và kết quả thực hiện cải cách tư pháp của Trung ương, của Tỉnh; kết quả hoạt động tư pháp của Trung ương, của Tỉnh có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

         Về nội dung công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau đây:

         1.Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.- Chủ trương, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị và các văn kiện khác của Đảng; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

          -  Kết quả thực hiện cải cách tư pháp hàng năm của Trung ương, của Tỉnh từ khi có chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, trọng tâm là văn bản đánh giá kết quả 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 22/7/2014 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị. Kết quả quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW và công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2014 (số 208-BC/TU ngày 30/7/2014); Chương trình công tác cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2014 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh (số 08-CTr/BCĐ ngày 22/7/2014).

- Những quy định mới của Hiến pháp năm 2013 thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp như: vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân trong thực hiện quyền tư pháp; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân...; các nguyên tắc hiến định về tổ chức và hoạt động tư pháp; các luật về tổ chức các cơ quan tư pháp, các luật về tố tụng tư pháp và pháp luật có liên quan được Quốc hội thông qua theo tinh thần cải cách tư pháp.

- Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chủ trương tổ chức tòa án nhân dân, viên kiểm sát nhân dân theo cấp xét xử không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; việc thành lập tòa án nhân dân 4 cấp theo Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

 - Ý nghĩa, mục đích của các chủ trương, nhiệm vụ lớn, quan trọng về cải cách tư pháp; đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; đổi mới mô hình tố tụng theo hướng kết hợp giữa mô hình tố tụng thẩm vấn và mô hình tố tụng tranh tụng, tăng cường tranh tụng tại phiên tòa và đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; việc hoàn thiện cơ chế, nâng cao vị trí, vai trò của luật sư, đổi mới và tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý để đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền được bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của giám định tư pháp và xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tư pháp; tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác thi hành án.

          2. Về hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền  về hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, hoạt động cải cách tư pháp của các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương, nhất là ở địa phương, trong đó cần tập trung thông tin: Về nội dung các phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp của tỉnh. Về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và công tác cải cách tư pháp ở Trung ương, ở tỉnh; trọng tâm là kết quả thực hiện chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp.

            Về hình thức thông tin tuyên truyền: 

           1. Thực hiện tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm về cải cách tư pháp; lồng ghép nội dung về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp vào chương trình giảng dạy tại các Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, trường Chính trị tỉnh; chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập huấn của ngành, cơ quan, đơn vị.

           2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải các văn bản của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các bài viết về công tác tư pháp và cải cách tư pháp trên báo chí, bản tin của các cơ quan trong tỉnh; xây dựng chuyên trang, tổ chức tọa đàm, trả lời phỏng vấn về cải cách tư pháp trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh và phương tiện thông tin truyền thông khác. Xây dựng mục hỏi đáp về cải cách tư pháp trong chuyên mục về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trên Báo địa phương để nhận phản hồi ý kiến của người dân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp.

          3. Thông qua các phiên tòa xét xử công khai, nhất là các phiên tòa xét xử lưu động, qua đó tuyên truyền các hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp đến với cán bộ và nhân dân.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu rõ:

          1. Căn cứ vào kế hoạch này, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức liên quan xây dựng chương trình thông tin, tuyên truyền cụ thể; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp của Đảng và tình hình kết quả hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp ở địa phương .

          2. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện; tham mưu đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

         3. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp và cải các tư pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Hải Dương, Đài PT-TH tỉnh…), thông qua đội ngũ phóng viên, báo cáo viên, truyên truyền viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm cung cấp thông tin tuyên truyền về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp; các ban ngành địa phương căn cứ tình hình thực tế xây dựng chuyên mục về cải cách tư pháp trên báo điện tử của cơ quan, đơn vị mình nhằm thông tin tuyên truyền về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp có hiệu quả.  

          4. Đảng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội Đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc tỉnh quan tâm chỉ đạo, lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trong hoạt động của mình; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại cơ quan, đơn vị.

         5. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn lĩnh vực được phân công (tại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo số 09-QC/BCĐ ngày 30/7/2014) chỉ đạo, đôn đốc ngành, địa phương, đơn vị mình xây dựng chương trình cụ thể tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp và triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

          Về trách nhiệm thông tin, báo cáo; Kế hoạch yêu cầu: Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các ngành liên quan nhất là Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Đảng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội Đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, Hội Luật gia.... trong báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất về công tác tư pháp và cải cách tư pháp có mục đánh giá về kết quả công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp gửi về Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh (thông qua Ban Nội chính Tỉnh ủy). 

      Tỉnh ủy giao cho Ban Nội chính có trách nhiệm định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

  

                        BBT.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín