na
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương
22/06/2022 10:21:18

Ngày 05-01-2019, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Quyết định số 18-QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương.

I. CHỨC NĂNG

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng; cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy.

II. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng phù hợp với địa phương

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính ở địa phương, hội luật gia, đoàn luật sư ... và một số cơ quan có liên quan trong lĩnh vực nội chính, tư pháp ở tỉnh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Tiếp nhận và ử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy; kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Tỉnh ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân.

- Thực hiện việc báo cáo định kì và đột xuất với ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương theo quy định.

- Sơ kết, tổng kết về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm về lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án có sự chỉ đạo, xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cấp trong đảng bộ tỉnh.

3. Thẩm định, thẩm tra

- Các đề án, văn bản về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

- Tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

4. Phối hợp

- Với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực nội chính.

- Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số chức danh tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

- Với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

LÃNH ĐẠO BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY
Đồng chí Vũ Tiến Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Hồng Quang
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy
 
 Đồng chí Phạm Minh Phương
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Đồng chí Đoàn Đức Vinh
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đồng chí Đặng Văn Khôi
Trưởng phòng Theo dõi công tác Nội chính-Tổng hợp
Đồng chí Vũ Văn Hưng
Trưởng phòng theo dõi công tác Phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Bùi Khánh Thành
Trưởng phòng theo dõi xử lý vụ việc, vụ án
Đồng chí Nguyễn Đình Huấn
Phó Trưởng phòng theo dõi công tác Phòng chống tham nhũng
Đồng chí Vũ Đức Huynh
Phó Trưởng phòng theo dõi công tác Phòng chống tham nhũng
Đồng chí Phạm Thị Ánh Ngọc
Phó Trưởng phòng theo dõi công tác Nội chính - Tổng hợp
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy
Phó Trưởng phòng theo dõi xử lý vụ việc, vụ án
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín