na
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương
18/02/2019 08:21:02

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và nhiệm vụ chính trị của Ban năm 2019; ngày 28/01 Đảng Bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ. Nội dung như sau:

Quý 1/2019:

        1. Tổ chức hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2018, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ năm 2019, triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; hướng dẫn các Chi bộ xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2019.

        2.  Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt:

       - Tuyên truyền kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng 05/1/1966- 05/1/2019 (theo chỉ đạo của TW và Lãnh đạo Ban). Kỷ niệm 43 năm chiến đấu bảo về biên giới phía bắc của tổ quốc (theo CV số 52-CV/ĐUK, ngày 07/01/2019 của ĐUK.

       - Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN và các ngày lễ lớn của dân tộc măm 2019; các Chỉ thị của TW, của Tỉnh về Bảo đảm an ninh trật tự, đón tết Kỷ hợi an toàn, tiết kiệm. (theo chỉ đạo chung của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngàu 02/01/2019 của ĐUK).

       - Quán triệt các văn bản mới của TW, Tỉnh ủy và ĐUK, trọng tâm là triển khai công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các nhiệm vụ chính trị của Ban năm 2019. Kiện toàn tổ chức các chi bộ và BCH Đảng bộ

       3. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và ĐUK. Tiếp tục thực hiện việc thi đua “xây dựng gương người tốt, việc tốt” và ghi danh, biểu dương theo quy định; xây dựng Kế hoạch và tổ chức đăng ký thực hiện. (Trong tháng 01/2019 quán triệt chủ đề của năm "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăn lo đời sống nhân dân theo tư tưởngt, phong cách, đạo đức HCM"; Chuyên đề Quý I: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy dân làm gốc" theo hướng dẫn số 102-H ngày 26/12/2019 của ĐUKCCQ tỉnh.

        4. Triển khai phong trào thi đua, phát động và đăng ký thi đua năm 2019.

        5. Chỉ đạo Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Ban tổ chức tốt Hội nghị dân chủ cơ quan năm 2019, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ của cơ quan và quy chế chi tiêu nội bộ.

        6. Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và chỉ đạo của lãnh đạo Ban; xây dựng chương trìnhcông tác, chương trình công tác kiểm tra giám sát các lĩnh vực tham mưu giúp lãnh đạo ban thông qua và tổ chức thực hiện.

        7. Thực hiện các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền, chức năng của Đảng ủy.

         Quý 2/2019:

         1. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị  và đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019.

         2.  Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề quý II “Học tập, làm theo Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân" (theo HD của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh).

        3. Triển khai cuộc kiểm tra của Ban chấp hành đảng bộ "Về chấp hành nội quy, quy chế của Đảng ủy, Chi bộ, Cơ quan" và cá nhân đồng chí Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ trong việc: "Tham mưu, lãnh đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2018, Quý I năm 2019".

          Đối tượng kiểm tra:  Chi bộ Phòng theo dõi công tác Các cơ quan nội chính và đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng theo dõi công tác CCQNC.

        4. Nghe và cho ý kiến về kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019 (cuối tháng 6). 

        5. Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và chỉ đạo của lãnh đạo Ban; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác các lĩnh vực tham mưu giúp lãnh đạo Ban thông qua và tổ chức thực hiện.

        6. Thực hiện các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền, chức năng của Đảng ủy.

       Đồng chí Bí thư Đảng ủy dự sinh hoạt thường kỳ với chi bộ Phòng theo dõi công tác xử lý các vụ án và đơn thu (phiên họp thường kỳ tháng 6/ 2019 của chi bộ)

          Quý 3/2019:

         1. Tổ chức hội nghị Đảng bộ, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (đầu tháng 7/2019).

         2. Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng cấp trên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ĐUKCCQ tỉnh

         3. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề quý III/2019 " Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh).

         4. Triển khai cuộc kiểm tra của UBKT Đảng ủy về Kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2014-2019; vai trò, trách nhiêm của Chủ tịch Công đoàn trong công tác phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị.

         5. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, giám sát đảng viên (theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của từng chi bộ năm 2019).

         6. Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và chỉ đạo của lãnh đạo Ban; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác các lĩnh vực tham mưu giúp lãnh đạo Ban thông qua và tổ chức thực hiện.

         7. Thực hiện các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền, chức năng của Đảng ủy;

         Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự phiên họp thường kỳ tháng 8/2019 với chi bộ phòng theo dõi công tác PCTN.

        Quý 4/2018:

        1. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2019 (đầu tháng 10/2019).

        2. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đánh giá kết quả “ Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh" năm 2019 theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy KCCQ tỉnh.

        -  Đánh giá kết quả sau 03 năm thực hiện chuyên đề xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ Nội chính Đảng "Trung thành, Bản lĩnh, liêm chính, sáng tạo"

        3. Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng cấp trên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ĐUKCCQ tỉnh.

        4. Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và chỉ đạo của lãnh đạo Ban; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác các lĩnh vực tham mưu giúp lãnh đạo Ban thông qua và tổ chức thực hiện.

        6. Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá chất lượng, bình xét phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

        7. Tổng kết công tác xây dựng đảng của Đảng bộ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

·        Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ Chương trình công tác chung của Đảng bộ, các Đồng chí Đảng ủy viên có trách nhiệm  theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ được phân công chỉ đạo đẩm bảo thực hiện nghiêm chương trình công tác đã đề ra.

-  Bí thư các Chi bộ trực thuộc cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch công tác của Chi bộ mình phù hợp với Chương trình công tác chung của Đảng ủy và tổ chức thực hiện, chủ động lựa chọn "chuyên đề" sinh hoạt theo quý và định kỳ báo cáo kết quả về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp.

- UBKT Đảng ủy cụ thể hóa kế hoạch thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát và giúp Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Chi bộ thực hiện.

- Đồng chí Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng Đảng ủy giúp Đảng ủy theo dõi, tổng hợp tình hình và Báo cáo định kỳ theo quy định, kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung chương trình công tác theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và nhiệm vụ chính trị của Ban.

 
         BBT 
Các tin mới hơn
Đại hội chi bộ Phòng Theo dõi xử lý các vụ việc, vụ án lần thứ III, nhiệm kì 2020 - 2022(27/03/2020)
Chi bộ Phòng Theo dõi công tác Phòng chống tham nhũng tổ chức Đại hội nhiệm kì 2020- 2022(27/03/2020)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.(30/12/2019)
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết(09/09/2019)
Các tin cũ hơn
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương: Tổng kết công tác Đảng năm 2018(11/02/2019)
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị quán triệt, triên khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) (11/12/2018)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng(17/10/2018)
Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với người đứng đầu cơ quan, đơn vị (27/08/2018)
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng(24/01/2018)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động