na
Trong tỉnh
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư công năm 2023
08/03/2023 12:00:00

Ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác đầu tư công năm 2023. Phấn đấu năm 2023 toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch giao.

 

Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm làm giảm hiệu quả đầu tư

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm, góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 toàn tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra, đến hết ngày 30/01/2023 chỉ đạt 85,8% kế hoạch vốn thanh toán (bình quân chung cả nước ước đạt 93,5%); công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, làm giảm hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch bệnh, giá nguyên, vật liệu tăng cao, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật... thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, như: một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm nhất là của người đứng đầu; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; năng lực và ý thức một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng còn hạn chế…

Phấn đấu năm 2023 toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch giao

Để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã  đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

Một là,  Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư công để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền. Tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về công tác triển khai và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Hai là,  Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư công; bố trí, phân bổ vốn cho các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và thanh, quyết toán dự án hoàn thành. Phấn đấu năm 2023 toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch giao.

Ba là,  Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với tiến độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư công để làm căn cứ đánh giá, sắp xếp cán bộ theo tinh thần Thông báo kết luận số 924-TB/TU, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Bốn là,  Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc toàn diện lĩnh vực đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các tổ chức, người đứng đầu và cá nhân liên quan gây khó khăn, chậm trễ trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong đầu tư công. Định kỳ hằng quý tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Năm là,  Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình và tổ chức giám sát kịp thời về tình hình thực hiện kế hoạch và việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Sáu là,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời đề xuất biểu dương những điển hình tiêu biểu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành tốt chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo động lực lan tỏa trong Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bảy là , Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với công tác đầu tư công; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương để tạo sự đồng thuận, tự giác, tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tám là , Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; quyết liệt xử lý triệt để, dứt điểm các vướng mắc, nhất là đối với công trình, dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có quy mô vốn lớn để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ triển khai thi công các công trình, dự án.

Chín là,  Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã, lĩnh vực thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề phát sinh; phối hợp đánh giá trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị.

(Nguồn Cổng TTĐT Đảng bộ Tỉnh)
Các tin mới hơn
Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương(05/07/2023)
Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và Phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023(28/06/2023)
Các tin cũ hơn
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP(14/02/2023)
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tiếp xúc, đối thoại với doanh nhân(16/12/2022)
Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.(28/10/2022)
Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I/2022(28/04/2022)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương có Phó Trưởng Ban mới(21/04/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín