na
PCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
Kết quả công tác thanh tra, tư pháp và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Gia Lộc
22/09/2014 02:56:00

Nằm trong chương trình công tác năm 2014, ngày 16/9/2014, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lê Xuân La, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện và cơ quan thanh tra, tư pháp huyện giám sát, nắm công tác thanh tra, tư pháp và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Tuấn- Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chíLãnh đạo Thanh tra , Tư pháp; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 9 tháng đầu năm 2014, lãnh đạo UBND huyện và cơ quan Tư pháp, Thanh tra đã chủ động quán triệt triển khai Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng nhất là việc thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) về tiếp tục thực hiện NQ TW 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ..vv..

Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác đúng quy định của pháp luật; đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực; phối hợp trong việc gửi tin bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã, thị trấn nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác này.

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra huyện chủ động xây dựng Kế hoạch hằng năm và được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt (Quyết định 3752/QĐ – UBND) và Kế hoạch thanh tra bổ sung phục vụ chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ (Quyết định số 3000/QĐ – UBND ngày 19/6/2014) ; tổ chức thực hiện đúng tiến độ.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cả hai cấp trong huyện được thực hiện đúng theo luật định đảm bảo ổn định tình hình; 8 tháng đầu năm đơn thư và người dân đến phòng tiếp dân của huyện có chiều hướng giảm so với cùng kì năm 2013 (9 tháng đầu năm 2014 thực hiện tiếp 848 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại 119 đơn:  giảm 12 đơn so với cùng kì năm 2013).

Công tác Tư pháp: Công tác tư pháp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, kịp thời; đã ban hành các quyết định, Kế hoạch để triển khai chỉ đạo công tác tư pháp ở địa phương: Chỉ đạo UBND xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp, Luật Biển, luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản liên quan; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và hệ thống tuyên truyền viên, tổ hòa giải được kiện toàn.

Ban hành kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2014; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Hoàn thành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp Hiến pháp trên địa bàn đối với 774 văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND từ cấp xã đến cấp huyện (không phát hiện ra văn bản nào cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới).

Công tác phòng, chống tham nhũng: Cấp ủy, lãnh đạo UBND huyện và cơ quan thanh tra, tư pháp có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung chỉ đạo các ngành, UBND xã, thị trấn đẩy mạnh công khai minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc ..vv..; Xây dựng hệ thống các văn bản quản lý trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tổ chức cán bộ, các quy định về Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp ...; thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai bản kê khai tài sản thu nhập (Năm 2013, có tổng số 590 đối tương thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai và công khai tại cuộc họp, đạt tỷ lệ 100%); triển khai thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; chú trọng nâng cao quản lý nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính nhất là cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cấp THCS ..vv... Kết quả, 9 tháng đầu năm 2014, chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát biểu, thống nhất với những kết quả đã đạt được trong công tác thanh tra, tư pháp và PCTN trên địa bàn huyện; nhất trí với những nội dung phương hướng, giải pháp của cấp ủy, lãnh đạo huyện Gia Lộc về công tác này trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND Huyện và các phòng Thanh tra, Tư pháp huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tư an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí như:  Nghị quyết số 49- NQ/TW, Kết luận số 92- KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) về tiếp tục thực hiện NQ TW 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ..vv..

Các cơ quan tư pháp, thanh tra cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu giúp cấp chính quyền địa phương ban hành, xây dựng các văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm. Xây dựng Kế hoạch thanh tra đúng quy định trong đó chú ý việc xây dựng nội dung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; chú ý công tác giải quyết đơn thư đảm bảo về thời gian ...;Trong các cuộc họp của cấp ủy, đơn vị cần có nội dung kiểm điểm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; tăng cường kiểm tra giám sát nhất là của cấp ủy, lãnh đạo UBND và cơ quan thanh tra; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin công tác với Ban Nội chính Tỉnh ủy và gửi báo cáo định kì theo quy định./.

                                                                                              AN/BNC

Các tin mới hơn
Công bố quyết định giám sát phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Cẩm Giàng(01/09/2016)
Công tác phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đông(11/07/2016)
Công tác phòng chống tham nhũng tại sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.(05/07/2016)
Tình hình công tác phòng chống tham nhũng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương(29/06/2016)
Thanh Miện: Triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng(24/06/2016)
Các tin cũ hơn
Kết quả công tác nội chính và PCTN tại trường THPT Kinh Môn II(18/09/2014)
Kết quả công tác nội chính và PCTN tại trường THPT Hà Bắc (11/09/2014)
Công tác Nội chính và Phòng, chống tham nhũng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương(25/08/2014)
Công tác nội chính và Phòng, chống tham nhũng tại trường Đại học Sao Đỏ Hải Dương(25/08/2014)
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Trường Cao đẳng nghề Hải Dương.(20/08/2014)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín