na
PCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh).
11/04/2012 10:15:26

Thực hiện Kế hoach số 209/KH-BCĐ ngày 04/01/2012 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012. Ngày 03/4/2012, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh do ông Lê Xuân La, Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh).

 Cùng làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh có ông Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và các ông, bà Đại diện Lãnh đạo, Công đoàn, Thanh tra nhân dân và các phòng, ban có liên quan.

Đánh giá chung:  Trường Đại học Sao Đỏ trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 24/3/2010 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao Đẳng Công nghiệp Sao Đỏ, là đơn vị sự nghiệp có thu, là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực. Về tổ chức gồm có: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó hiệu trưởng; có 10 phòng và 03 Trung tâm, 11 Khoa đào tạo; có 539 cán bộ, giảng viên và công nhân viên, trong đó có 472 giảng viên, giáo viên; hiện có hơn 13.000 học sinh, sinh viên đang theo học và đào tạo. Đảng bộ nhà trường có 172 đảng viên, sinh hoạt ở 18 Chi bộ. Hiện Nhà trường có 02 cơ sở: Cơ sở I có tổng diện tích 4,7 ha đã cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất, Cơ sở II có tổng diện tích 22,1 ha hiện đang triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn I gồm 02 nhà học lý thuyết, 02 xưởng thực hành và hệ thống cơ sở hạ tầng.

Trong những năm qua công tác phòng, chống tham nhũng đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm, lãnh đạo, triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả, đó là:

          Thực hiện Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Hải Dương và Thị ủy Chí Linh, Đảng ủy Nhà trường có Nghị quyết định kỳ về công tác lãnh đạo thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm đã kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN, xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng luôn được quan tâm, thực hiện dưới nhiều hình thức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên. Nhà trường đã thực hiện tương đối đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như:

        - Công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường: Công khai trong mua sắm công và đầu tư xây dựng cơ bản, Công khai về tài chính và ngân sách nhà nước, Cộng khai trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, Công khai công tác tổ chức cán bộ, công khai trong việc thực hiện chế độ chính sách.. Định kỳ thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo nhà trường, cán bộ các đơn vị, phòng, khoa, thực hiện đối thoại với học sinh, sinh viên.

       - Xây dựng và thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn: Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng các định mức cụ thể trong việc tổ chức các hoạt động của nhà trường và được công khai thực hiện.

       - Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản lý ( 58 quy chế, quy định) nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí , thực hiện Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Quy chế dân chủ, Nội quy cơ quan nhằm xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, môi trường làm việc có văn hóa, phong cách ứng xử, giải quyết công việc thống nhất, khoa học của cán bộ giảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực nhạy cảm như : quản lý cấp phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp...(đã chuyển đổi 04 trường hợp).

       - Minh bạch tài sản, thu nhập: Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số có 46 người đã kê khai, việc nộp và quản lý hồ sơ kê khai thực hiện đúng quy định.

       - Thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý: Nhà trường đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế QMS ISO 9001:2008, các thủ tục quy trình, hướng dẫn công việc được được công khai tới tất cả các cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên về các hoạt động của nhà trường. Ban hành Quyết định số 842/QĐ-ĐHSĐ ngày 31/12/2010 giao quyền tự chủ cho các khoa về về việc giải quyết các thủ tục xác nhận, xét khen thưởng. kỷ luật, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, xếp loại A,B,C hàng tháng đối với giáo viên, HSSV, giải quyết các thủ tục văn bản thuộc khoa theo chế độ một cửa. Việc lãnh đạo, quản lý được thực hiện thông qua mạng nội bộ. Thực hiện trả lương qua tài khoản đối với 100% cán bộ, công chức, viên chức.

        - Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đã được phát huy trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đã chỉ đạo các đơn vị, các phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt công tác PCTN từ việc tuyên truyền, giáo dục đến tổ chức thực hiện.

       - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị, phòng ban trực thuộc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kết quả thanh tra chưa phát hiện tham nhũng tiêu cực. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

   Trường Đại học Sao Đỏ đã chủ động triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và đã đạt được một số kết quả như trên. Tuy nhiên còn một số hạn chế đó là:

- BCĐ phòng, chống tham nhũng của Nhà trường tuy đã được thành lập và kiện toàn, đã xây dựng Chương trình hành động nhưng chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Ban Chỉ đạo, chưa quy định họp định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và của từng Thành viên do đó vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra chưa được phát huy, còn hạn chế.

- Công tác tuyên truyền chưa tích cực, thường xuyên. Việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được triệt để, chưa thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 Chính phủ, chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và công khai kế hoạch chuyển đổi theo quy định.

Ngoài việc phát huy những kết quả đã đạt được, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đề nghị Trường Đại học Sao Đỏ quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X ) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, tiếp tục tuyên truyền Luật phòng, chóng tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cũng như vai trò của các đoàn thể, của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và của học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Nhà trường; định kỳ họp BCĐ để đánh giá tình hình và lựa chọn những việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo dứt điểm. Hàng năm xây dựng kế hoạch công tác PCTN cụ thể hơn, trong đó lưu ý công tác tuyên truyền, các giải pháp phòng ngừa. Xác định một số lĩnh vực nhạy cảm đễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (công tác thu, chi tài chính,công tác mua sắm tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tuyển sinh, đào tạo, công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ...)

- Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống các quy chế, quy định cho phù hợp, đảm bảo cho công tác lãnh đạo, quản lý hiệu quả, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiếp tục cải cách hành chính. Triển khai đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào Chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 137 của Chính phủ.

- Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo thống kê định kỳ về Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh theo quy định ( nhất là các báo cáo đột xuất về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, các kết luận kiểm tra, giám sát..v.v..)

             ( ĐVK/Biên tập)
Các tin mới hơn
Công bố quyết định giám sát phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Cẩm Giàng(01/09/2016)
Công tác phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đông(11/07/2016)
Công tác phòng chống tham nhũng tại sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.(05/07/2016)
Tình hình công tác phòng chống tham nhũng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương(29/06/2016)
Thanh Miện: Triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng(24/06/2016)
Các tin cũ hơn
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương (11/04/2012)
Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hải Dương. (11/04/2012)
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh Hải Dương.(11/04/2012)
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số địa phương thuộc huyện Tứ Kỳ.(20/03/2012)
Sở Tài Chính tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.(20/03/2012)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín